الگو:سامان رده

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

{{#if:

 {{#ifeq: | true
 | dontcat  
 }}{{#ifeq: | no
 | dontcat
 }}{{#switch: ¬
 | yes
 | ¬  =  
 | #default = dontcat  
 }}{{#switch: 
 | no = 
  الگو:Basepage subpage
 | only = 
  الگو:Basepage subpage
 }}

| |

 {{#switch:
  {{#ifeq: | false
  |  
  | {{#ifeq: | yes
   |  
   | {{#ifeq: | yes
    |  
    | {{#if:x  

|


   {{#if:{{#titleparts:{{#if:| | الگو:سامان رده }}|0|2}}
   | 
    
     
      
       
        
            
         
        
       
      
     
    
   | 
       
    
   }}  
  
 

}}

    }}
   }}
  }}
 | hide = 
 | #default = 
  {{#ifeq: h0#384!5nea+w9 |       h0#384!5nea+w9       
  | 
   {{#switch:
 {{#if: 
  | {{{demospace}}}
  | {{#ifeq:الگو|
   | اصلی
   | {{#ifeq:الگو|بحث الگو
    | بحث
    | الگو 
    }}
   }} 
  }}

| اصلی|main= | بحث|talk= | کاربر|user= | ویکی‌پدیا|wikipedia|project|Wikipedia|wp|وپ= | پرونده|image|file|تصویر = | مدیاویکی |mediawiki|mw= | الگو|template = | راهنما|help = | رده|category= | درگاه|portal= | other | #default =

}}

  | 
   {{#iferror: {{#expr: 1 + {{#switch:
 {{#if: 
  | {{{demospace}}}
  | {{#ifeq:الگو|
   | اصلی
   | {{#ifeq:الگو|بحث الگو
    | بحث
    | الگو 
    }}
   }} 
  }}

| اصلی|main= | بحث|talk= | کاربر|user= | ویکی‌پدیا|wikipedia|project|Wikipedia|wp|وپ= | پرونده|image|file|تصویر = | مدیاویکی |mediawiki|mw= | الگو|template = | راهنما|help = | رده|category= | درگاه|portal= | other | #default =

}} }} | {{#switch:

 {{#if: 
  | {{{demospace}}}
  | {{#ifeq:الگو|
   | اصلی
   | {{#ifeq:الگو|بحث الگو
    | بحث
    | الگو 
    }}
   }} 
  }}

| اصلی|main= | بحث|talk= | کاربر|user= | ویکی‌پدیا|wikipedia|project|Wikipedia|wp|وپ= | پرونده|image|file|تصویر = | مدیاویکی |mediawiki|mw= | الگو|template = | راهنما|help = | رده|category= | درگاه|portal= | other | #default =

}} | }}

  }}
 }}

}} الگو:Documentation