الگو:Db-meta

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

{{

 {{#switch:
 {{#if: 
  | 
  | {{#ifeq:الگو|
   | اصلی
   | {{#ifeq:الگو|بحث الگو
    | بحث
    | الگو 
    }}
   }} 
  }}

| اصلی|main= ambox | بحث|talk= tmbox | کاربر|user= ombox | ویکی‌پدیا|wikipedia|project|Wikipedia|wp|وپ= ombox | پرونده|image|file|تصویر = ombox | مدیاویکی |mediawiki|mw= ombox | الگو|template = ombox | راهنما|help = ombox | رده|category= cmbox | درگاه|portal= ombox | other | #default = ombox

}} | type = speedy

| image =
Gnome-edit-delete.svg

| imageright = | style = font-size:95%; | textstyle = | text = این صفحه مطابق معیارهای ویکی‌پدیا ({{#if:|{{#if:|</b> <i>و '|}}|‎هیچ دلیلی ذکر نشده‌است حتما دلیلتان را ذکر کنید. }}) نامزد حذف سریع است.

اگر این صفحه در معیارهای حذف سریع صدق نمی‌کند، یا می‌خواهید مقاله را بهبود دهید، می‌توانید این برچسب را بردارید؛ اما اگر خودتان پدیدآورندهٔ این صفحه‌اید برچسب را حذف نکنید، به زیر آن بیفزایید:

{{دست نگهدار}}

سپس دلیلتان را حتماً در زیر این الگو اضافه کنید.

{{#if:|{{{notes}}}</small>
}}مدیران: پیوندهای به این صفحه، تاریخچه، {{#switch:{{{دلیل۱}}}

|حذف شده=سیاهه حذف
|بحث یتیم=وجود صفحه اصلی
|ویکی‌مدیا|ویکی مدیا=آخرین ویرایش
|حق تکثیر|نقض حق تکثیر|حق‌تکثیر=نتیجه جستجوی گوگل
|استفاده نشده =پیوندهای به این صفحه
|ویکی‌انبار|ویکی انبار|تکراری=جستجوی نسخه موجود در انبار
|#default=

}} (آخرین ویرایش) و سیاهه‌ها را قبل از حذف بررسی کنید.

این صفحه آخرین بار {{#if: Danialbehzadi | توسط Danialbehzadi الگو:Toolbar }} {{#ifeq:no|yes|(ربات)|}} [https://wiki.lfkf.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:Db-meta&action=purge {{#iferror: {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }}

|<{{#switch:{{{tag}}}
|p=p
|span=span
|div=div
|#default=strong

}} class="error">خطا: اولین پارامتر درست نیست٫</{{#switch:{{{tag}}}

|p=p
|span=span
|div=div
|#default=strong

}}>

|{{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹}})/{{#switch:{{#ifexpr:{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |سال  = ۶
 |ماه = ۵
 |هفته  = ۴
 |روز   = ۳
 |ساعت  = ۲
 |دقیقه = ۱
 |ثانیه 
 |#default= ۰
 }}>{{#if:
 |۰
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۱۲۰   ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۷٬۲۰۰   ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۱۷۲٬۸۰۰  ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۵٬۳۵۶٬۸۰۰ ) | ۲ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۶۳٬۱۱۵٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}
 }}
 }}
 |{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |سال  = ۶
 |ماه = ۵
 |هفته  = ۴
 |روز   = ۳
 |ساعت  = ۲
 |دقیقه = ۱
 |ثانیه 
 |#default= ۰
 }}
 |{{#if:
 |۰
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۱۲۰   ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۷٬۲۰۰   ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۱۷۲٬۸۰۰  ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۵٬۳۵۶٬۸۰۰ ) | ۲ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۶۳٬۱۱۵٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}
 }}
 }}
}}
|۰ = ۱
|۱ = ۶۰
|۲ = ۳٬۶۰۰
|۳ = ۸۶٬۴۰۰
|۴ = ۶۰۴٬۸۰۰
|۵ = ۲٬۶۷۸٬۴۰۰
|۶ = ۳۱٬۵۵۷٬۶۰۰
|#default=۱

}})}} {{#switch:{{#ifexpr:{{#switch:{{#if:

  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |سال  = ۶
 |ماه = ۵
 |هفته  = ۴
 |روز   = ۳
 |ساعت  = ۲
 |دقیقه = ۱
 |ثانیه 
 |#default= ۰
 }}>{{#if:
 |۰
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۱۲۰   ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۷٬۲۰۰   ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۱۷۲٬۸۰۰  ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۵٬۳۵۶٬۸۰۰ ) | ۲ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۶۳٬۱۱۵٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}
 }}
 }}
 |{{#switch:{{#if:
  |{{{magnitude}}}
  |{{{min_magnitude}}}
 }}
 |سال  = ۶
 |ماه = ۵
 |هفته  = ۴
 |روز   = ۳
 |ساعت  = ۲
 |دقیقه = ۱
 |ثانیه 
 |#default= ۰
 }}
 |{{#if:
 |۰
 |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۱۲۰   ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۷٬۲۰۰   ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۱۷۲٬۸۰۰  ) | ۱ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۵٬۳۵۶٬۸۰۰ ) | ۲ | ۰ }}+
  {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| ۲۰٬۱۱۰٬۹۱۸٬۲۱۲٬۱۴۹ }} ) / ۶۳٬۱۱۵٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}
 }}
 }}
}}
|۰ = ثانیه
|۱ = دقیقه
|۲ = ساعت
|۳ = روز
|۴ = هفته
|۵ = ماه
|۶ = سال

}} }}{{#ifexpr:{{#time:U}}-{{#time:U|}}>=0

| پیش
|' زمان

}}] ویرایش شده‌است.{{#if:|

لطفا این الگو را به بحث کاربر ایجاد کننده اضافه کنید:
{{جا:هشدار حذف سریع|الگو:Db-meta|}}~~~~|}}

| small = | smallimage = | smallimageright = | smalltext = }}


الگو:Pp-meta الگو:Documentation