جلسات برگزارشده:۱۳۹۰

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این صفحه فهرست جلسات برگزارشده در سال ۱۳۹۰ نوشته شده است.

جلسهٔ ۲۱ اسفند ۱۳۹۰

ساعت ۱۷ تا ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد

مکان: محل ثابت شمارهٔ ۱ جلسات هفتگی بنیاد