جلسات برگزارشده:۱۳۹۱

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این صفحه فهرست جلسات برگزارشده در سال ۱۳۹۱ نوشته شده است.

جلسهٔ ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

ساعت ۱۶ تا ۱۹

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: کافی‌شاپ لمیز

جلسهٔ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱

ساعت ۱۶ تا ۱۹

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: کافی‌شاپ لمیز

جلسهٔ ۱۲ بهمن ۱۳۹۱

ساعت ۱۸ تا ۲۱

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: پارک دانشجو

جلسهٔ ۱۸ آذر ۱۳۹۱

ساعت ۱۷ تا ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: پارک دانشجو

جلسهٔ ۱۵ آبان ۱۳۹۱

ساعت ۱۹ تا ۲۱

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: پارک دانشجو

جلسهٔ ۱۴ مهر ۱۳۹۱

ساعت ۲۰ الی ۲۲

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: پارک دانشجو

جلسهٔ ۹ مهر ۱۳۹۱

ساعت ۲۰ الی ۲۲

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: پارک دانشجو

جلسهٔ ۱ مهر ۱۳۹۱

ساعات ۱۷ الی ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع ثبت فعالیت قانونی گروه

مکان: پارک ساعی

جلسهٔ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

ساعت ۱۸ الی ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع توزیع و نصب پوسترهای جشن روز آزادی نرم‌افزار در اماکن گوناگون و نحوهٔ پذیرایی

مکان: پارک ساعی

جلسهٔ ۱۷ شهریور ۱۳۹۱

ساعت ۱۶ تا ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع هماهنگی جشن روز آزادی نرم‌افزار

مکان: پارک لاله

جلسهٔ ۸ مرداد ۱۳۹۱

ساعت ۱۸ تا ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع معرفی دانش آزاد

مکان: پارک لاله

جلسهٔ ۲۵ تیر ۱۳۹۱

ساعت ۱۷ تا ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع سیستم تصمیمگیری دانش آزاد

مکان: محل ثابت شمارهٔ ۱ جلسات هفتگی بنیاد

جلسهٔ ۱۸ تیر ۱۳۹۱

ساعت ۱۷ تا ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع سیستم کمک مالی داوطلبانه

مکان: محل ثابت شمارهٔ ۱ جلسات هفتگی بنیاد