جلسهٔ ۲۱ آبان ۱۳۹۲

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسه‌ی ۲۱ آبان ۱۳۹۲
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
اعظم کیماسی

موضوع: تهیه‌ی دستورالعمل برگزاری جلسات بنیاد (به پیشنهاد صدرنژاد)

سیدمحمدمسعود صدرنژاد
آرش حقیقت
رضا شالباف‌زاده
علیرضا پورعابدین
فرید ناجی
حمید روحی

جمع‌بندی

در این جلسه درباره‌ی دستورالعمل پیشنهادی آماده شده برای جلسات بنیاد دانش آزاد بحث شد و مواردی به آن اضافه شد و خروجی آن در صفحه‌ی مربوطه در ویکی وارد شد و قرار شد جلسه‌ی بعد هم درباره‌ی ادامه‌ی این موضوع بحث شود.

دستورالعمل برگزاری جلسات

همچنین قرار شد در جلسه‌ی بعد درباره‌ی بخش‌هایی از این دستورالعمل و موضوعات دیگری که وقت نشد بحث شود بحث کنیم.

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته