جلسهٔ ۲۳ مهر ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسه‌ی ۲۳ مهر ۱۳۹۳
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

  • بررسی ارتباط و تاثیر آموزش مجازی و به طور خاص آموزش مجازی آلا بر دانش آزاد ، ( خواهشا چند فیلم را به طور نمونه ملاحظه بفرمایید ) آموزش مجازی آلاء ( مبین، ۱۱ ۱۱ )
  • تنظیم برنامه اجرایی و زمانی SFD (به صورت abstraction زمانی ) (‍‍۱۱ ۱۱)
  • گسترش همکاری و فعالیت های بنیاد در راستای گسترش دانش آزاد و ایجاد تجارب موفق در کشور (قوامی)
  • موضوع چهار (فرد پیشنهاد‌دهندهٔ موضوع چهار)
مبین شاطریان
یه‌انقلابی
عباس معاذاللهی
۱۱ ۱۱
حمید رضا قوامی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

  • آموزش مجازی از کی و با چه هدفی و در کجا شروع شد؟
  • آیا آموزش مجازی با دانش آزاد ارتباط دارد؟ آیا این ارتباط تاثیرگذار هست؟

نکات:

  • علاوه بر آزاد بودن محتوا‌ها، در سیستم مجازی آموزش، محتوا‌ها هم به صورت آزاد تولید شوند (تولید محتوا آزاد باشد.).
  • سیستم آموزشی مجازی با دانش آزاد ارتباط دارد؛ اگر آموزش مجازی بر مبنای دانش آزاد باشد و یکی از خصوصیات آن این است که مبتنی بر جامعه باشد.

خصوصیات آموزش مجازی بر اساس دانش آزاد

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته