جلسهٔ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

  • داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۴
سیدمحمدمسعود صدرنژاد
مبین شاطریان
یه‌انقلابی
سعید رجب‌زاده

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته