جلسهٔ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

  • داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۴
سیدمحمدمسعود صدرنژاد
حسین حامدی
علیرضا اسکندری
علی جعفرآبادی
بهزاد بابایی
امیرحسین گودرزی
علیرضا پورعابدین

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته