جلسهٔ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۲۹ شهریور ۱۳۹۴
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

  • داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۴
سیدمحمدمسعود صدرنژاد
فرزاد جنابی
ناصر افشین
احمد احمدی
محسن رجبی
محمدهادی تبرزد
علی نیکخواه

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته