جلسهٔ ۴ تیر ۱۳۹۲

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسه‌ی ۴ تیر ۱۳۹۲
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌ها
یه‌انقلابی

موضوع: عوامل مورد بررسی برای تبلیغات هدفمند در اجتماعات هدف روز آزادی نرم‌افزار

سیدمحمدمسعود صدرنژاد
آرش حقیقت
کوشا اسماعیل‌پور
محمدجعفر مشهدی ابراهیم

جمع‌بندی

خروجی اصلی این جلسه در یک فایل Mind Map به لیست پستی ارسال شد. برای باز کردن این فایل از نرم‌افزار Free Mind استفاده کنید. همچنین خروجی این جلسه در عناوین زیر روی صفحه‌ی همایش قرار گرفته است:

جستارهای وابسته

پیوند‌های مرتبط

http://sfd.fsug.ir

http://softwarefreedomday.org