جلسهٔ ۴ مهر ۱۳۹۴

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۴ مهر ۱۳۹۴
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

  • داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۴
سیدمحمدمسعود صدرنژاد
مهدی حمیدی
امیرحسین گودرزی
یه‌انقلابی
سید جعفر زائری
علی حفاظتی
علی رستمی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته