جلسهٔ ۵ آذر ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۵ آذر ۱۳۹۳
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
فرد شرکت‌کننده

موضوعات پیشنهادی:

  • موضوع یک (فرد پیشنهاد‌دهنده)
  • موضوع دو (فرد پیشنهاد‌دهنده)
عباس معاذاللهی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته