حامیان

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

جدول حامیان بر اساس تاریخ

حامی نوع حمایت مدت حمایت
شرکت بندار سوبان‌سامانه تامین محل برگزاری جلسات بنیاد دانش آزاد از ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ تا کنون
گروه فناوری اطلاعات فسفر میزبانی سایت‌های بنیاد دانش آزاد از دی ماه ۱۳۹۳ تا کنون
سازمان فناوری اطلاعات تامین سالن جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار سال ١٣٩٢ ۳ مهر ۱۳۹۲
سازمان فناوری اطلاعات تامین محل برگزاری جلسات بنیاد دانش آزاد از ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۳
گروه باگ میزبانی سایت‌های بنیاد دانش آزاد از ... تا دی ۱۳۹۳
دانشگاه صنعتی شریف تامین سالن جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار سال ١٣٩۴ ۹ مهر ۱۳۹۴

لوگوی حامیان