دانش آزاد و دولت‌ها

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این صفحه، رابطهٔ بین دولت‌ها و دانش آزاد را بررسی خواهیم کرد.

ایران

  1. یکی از بندهای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مربوط به نرم‌افزار آزاد است: وـ 4ـ4ـ3ـ توسعه و استفاده فراگیر از نرم افزار های آزاد/ متن باز.
  1. سند راهبردی توسعه وبکارگیری نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز جمهوری اسلامی ایران