زمانی که نرم‌افزار آزاد در عمل بهتر نیست

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

بعد از ترجمه متن ترجمه شده برای <web-translators@gnu.org> ارسال می‌شود.

متن مقاله: http://www.gnu.org/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html