زیرنویس انیمیشن آزاد cosmos laundramat/English

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

(groan)

(ناله)

Huuugh

Hooaaa

یوووهووو

ehhh errrgh

rrrgh ahhgh

arrr ahhgh

(choking sound)

صدای خفگی

(branch cracks)

شکستن شاخه

No no no no

نه نه نه نه

Noooooooooooo!

نه!

oooh uuugh uuugh ugggh oooh aaarh oohh

Excuse me.

عذر می‌خوام!

Excuse me, sir?

عذر می‌خوام قربان!

Sir? Excuse me?

قربان؟ عذر میخوام!

Oh come on.

آوه بیا

Do you have a moment sir?

چند لحظه وقت دارید قربان؟

I’m kind of in the middle of something here, yes thank you.

بله خواهش می‌کنم. من اینجا یه جورایی وسط یه چیزی هستم.

I’ve come a long way for you Franck.

فرانک من راه طولایی رو برای تو اومدم

My name is Victor.

اسم من ویکتور هست

Hi.

سلام

And you are…

و شما ...

You're Franck.

شما فرانک هستی

You are so much more than just a sheep, aren’t you?

تو یه چیزی بیشتر از یه گوسفند هستی! درسته؟

Oh yeah? How would you know?

Look at you, you’re an adventurer Franck.

به خودت نگاه کن. تو فرانک جستجوگر هستم.

Just like me, you're... a lone wolf.

درست مثل من. تو تنها هستی ...

Tell me does one choose to be alone?

بهم بگو کی انتخاب کرده که تنها باشه؟

No, one doesn’t.

هیشکی!

One doesn’t even choose to be a wolf.

کی حتی انتخاب کرده که یه گرگ باشه

Or does one?

یا کی؟

Well mister ahhh…

خب جناب عهه...

Hecktor –

هکتور

Victor, Victor.

ویکتور، ویکتور!

I don’t know what you're on about but I’m just a sheep minding it’s own business.

من نمی‌دونم تو دنبال چی هستی اما من یه گوسفند هستم که پی کار و بار خودم هستم

I suggest you do the same.

منم بهت پیشنهاد می‌کنم که همین کار رو بکنی و پی کار و بار خودت باشی

No, no no no Franck. Wait wait wait…

نه نه نه نه فرانک. صبر کن صبر کن

...no, this is not... the way. Just give me one minute of your precious time.Precious time? (chuckles)

نه …. این ... راهش نیست. فقط یک دقیقه از زمان گران‌بهات رو به من بده زمان گران‌بها ؟(ریز ریزکی خندیدن)

Yeah just give me one minute. You would have one more minute wouldn't you? OK, half.

اره فقط یه دقیقه به من وقت بده. تو حتماً یک دقیقه وقت داری مگه نه؟ باشه نصفش

Half a minute.

نصف یک دقیقه!

(sighs)

(آه)

I knew it

میدونم

I knew it

میدونم

Ah, you will not regret this.

اوه و تو ازش پشیمون نخواهی شد.

The adventures you will have.

ماجراجویی‌هایی که خواهی داشت

All the lives you ever wanted.

تمام زندگی که تو تاحالا می‌خواستی

All you've been missing.

و تو گمش کردی

Here, this is the best product we have in store.

اینجا، این بهترین چیزی هست که ما برای تو داریم.

Variable spin speed, excellent tumble performance in one handy device. Squeaky clean.

سرعت چرخش متغیر، بهترین کارایی جابه‌جایی در یک دستگاه کارآمد. بدون جیر جیر

Well, this err....

خب این ..

this better be good.

این باید که خوب باشه

Ahh, took me ages to tie that rope

یه کمکی به من برسون تا این طناب رو گره بزنم

with my f***in' hooves.

با سم‌ها لعنتی‌ام؟

No more need for hooves.

به سم نیازی نیست

No more sheepy business.

به موضوعات گوسفندی نیازی نیست

(alarm clock sound) Oh, time files.

اوه زمان به پایان رسید

Wait wait wait wait wait wait.

صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن

How does this thing work I mean, how do I make it work?

منظورم اینه که این چجوری کار می‌کنه؟ من چجوری به کار کردنش کمک کنم؟

No you don’t. I just turn it on for you.

نه نیازی نیست. من برات روشنش می‌کنم؟

When can I go?

من کی می‌تونم برم؟

Where can I go!

من کی می‌تونم برم؟

We will pick you up, don’t worry.

ما می‌بریمت !نگران نباش

Just stay here. In this exact place. Don’t move

فقط همین‌جا بمون. دقیقاً همین‌جا. تکون نخور

Just wait.

فقط صبر کن

That's it?

همین

Hey!

هی

Hey!!

هی

Wait mister! …

صبر

...ahh... Casper!...

اَه کسپر

...Hector whatever!

هکتور یا هرچی که هست

(cassette rewinds)

(عقب رفتن کاست)

(cassette rewinds)

(عقب رفتن کاست)

(cassette plays)

(پخش شدن کاست)

(sound builds)

(ایجاد صدا)

(organ chord)

(صدای ارگ)

(synthesiser chords)

آکورد سینتی‌سایزر

(electric guitar strum)

صدای مضراب گیتار الکترونیک

(synthesiser and guitar slowly build)

(صدای گیتار و ترکیب‌کننده به آرامی ساخته می‌شود)

(male voice sings oh oh oh oh)

(صدای مردی که اوه اوه اوه می‌خواند)

(piano chords)

(صدای پیانو)

(silence)

(سکوت)

Oh!

اوه

(heavy breathing)

(insects chirping)

Huh?

ها؟

Huh?

ها؟

Ohhh!

اوه

Huh?

ها؟