زیرنویس انیمیشن آزاد elephents dream/فارسی

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

1 00:00:15,000 --> 00:00:18,166 سمت چپ میبینیم

2 00:00:18,166 --> 00:00:20,119 سمت راست میبینیم

3 00:00:20,119 --> 00:00:21,999 ابرچنگک‌ها رو

4 00:00:21,999 --> 00:00:24,582 همه چی امنه کاملا امن

5 00:00:24,582 --> 00:00:27,034 ایمو؟

6 00:00:28,206 --> 00:00:29,995 مراقب باش

7 00:00:47,037 --> 00:00:48,493 آسیب دیدی؟

8 00:00:51,994 --> 00:00:53,948 فک نکنم. تو چی؟

9 00:00:55,160 --> 00:00:57,118 خوبم

10 00:00:57,118 --> 00:01:01,110 پاشو ایمو اینجا امن نیست

11 00:01:02,034 --> 00:01:03,610 بریم

12 00:01:03,610 --> 00:01:05,200 بعدی چیه؟

13 00:01:05,200 --> 00:01:09,145 میفهمی

14 00:01:16,032 --> 00:01:18,021 اینطرف ایمو

15 00:01:34,237 --> 00:01:35,480 دنبالم بیا

16 00:02:11,106 --> 00:02:12,479 زود باش ایمو

17 00:02:48,059 --> 00:02:50,142 توجه نداری

18 00:02:50,142 --> 00:02:54,051 فقط میخوام تلفونو جواب بدم

19 00:02:54,974 --> 00:02:57,971 نگاه کن ایمو یعنی گوش بده

20 00:02:59,140 --> 00:03:02,007 باید گوش کردن رو یاد بگیری

21 00:03:03,140 --> 00:03:05,056 این یه جور بازی نیست

22 00:03:05,056 --> 00:03:09,344 تو ...یعنی... ما شاید راحت فنا میشدیم

23 00:03:10,014 --> 00:03:13,958 گوش بده به صداهای ماشین گوش کن

24 00:03:18,054 --> 00:03:20,008 به نفست گوش کن

25 00:04:27,001 --> 00:04:29,084 از اینکار خسته نشدی؟

26 00:04:29,084 --> 00:04:31,126 خسته!؟

27 00:04:31,126 --> 00:04:34,490 ایمو ماشین مثل یه ساعت کار میکنه

28 00:04:35,083 --> 00:04:37,166 یه حرکت بی‌جا

29 00:04:37,166 --> 00:04:39,120 خمیرت میکنه

30 00:04:40,958 --> 00:04:42,041 ولی اونکه

31 00:04:42,041 --> 00:04:46,033 خمیر ایمو ! این اون چیزیه که میخوای؟ خمیر!؟

32 00:04:47,040 --> 00:04:48,994 ایمو هدفت در زندگی

33 00:04:50,081 --> 00:04:51,952 خمیر؟

34 00:05:41,156 --> 00:05:43,027 ایمو چشاتو ببند

35 00:05:44,156 --> 00:05:46,026 چرا؟ الان

36 00:05:51,155 --> 00:05:52,101 خب

37 00:05:53,113 --> 00:05:54,687 خوبه

38 00:05:59,070 --> 00:06:02,102 سمت چپت چی میبینی ایمو؟

39 00:06:04,028 --> 00:06:06,027 هیچی. واقعا؟

40 00:06:06,027 --> 00:06:07,104 نه هیچی اصلا

41 00:06:07,944 --> 00:06:11,983 و در سمت راستت... سمت راستت چی میبینی؟

42 00:06:13,151 --> 00:06:16,101 همونه پروگ دقیقن همون شکلیه

43 00:06:16,942 --> 00:06:19,097 هیچی. عالیه

44 00:06:40,105 --> 00:06:43,105 گوش کن پروگ. میشنوی؟

45 00:06:43,105 --> 00:06:44,979 میتونیم اینجا بریم؟

46 00:06:44,979 --> 00:06:47,893 اونجا؟ اونجا امن نیست ایمو.

47 00:06:49,145 --> 00:06:52,012 ولی بهم اعتماد کن اون چیزی نیست

48 00:06:53,020 --> 00:06:54,181 شاید بتونم

49 00:06:54,181 --> 00:06:55,968 نه

50 00:06:57,102 --> 00:07:00,144 نه

51 00:07:00,144 --> 00:07:03,057 سوال دیگه‌ای نیست ایمو؟

52 00:07:03,976 --> 00:07:05,089 نه

53 00:07:09,059 --> 00:07:10,088 ایمو؟

54 00:07:11,142 --> 00:07:13,095 ایمو آخه چرا

55 00:07:13,095 --> 00:07:14,058 ایمو

56 00:07:14,058 --> 00:07:18,141 چرا نمیتونی زیبایی اینجا رو درک کنی؟

57 00:07:18,141 --> 00:07:20,140 اینجوری کار میکنه

58 00:07:20,140 --> 00:07:23,932 چقدر کامله

59 00:07:23,932 --> 00:07:27,056 نه پروگ نمیبینم

60 00:07:27,056 --> 00:07:29,969 نمیبینم چون هیچی اینجا نیست

61 00:07:31,055 --> 00:07:35,055 چرا باید زندگیم رو برای چیزیکه اینجا نیست هدر بدم؟

62 00:07:35,055 --> 00:07:37,055 می‌تونی بگی چرا؟

63 00:07:37,456 --> 00:07:38,325 جوابمو بده

64 00:07:42,970 --> 00:07:43,999 پروگ

65 00:07:45,053 --> 00:07:47,022 تو یه آدم مریضی

66 00:07:47,022 --> 00:07:48,917 ازم دور شو

67 00:07:52,052 --> 00:07:55,135 نه ایمو اون یه تله ست

68 00:07:55,135 --> 00:07:56,968 هاه اون یه تله ست

69 00:07:56,968 --> 00:08:01,042 سمت چپ میتونی باغهای معلق بابل رو ببینی

70 00:08:01,967 --> 00:08:03,956 چطور یه تله ست

71 00:08:05,050 --> 00:08:06,921 نه ایمو

72 00:08:09,008 --> 00:08:12,087 سمت راست میبینی بذار حدس بزنم

73 00:08:12,924 --> 00:08:15,132 جزایر عظیم رودز

74 00:08:15,132 --> 00:08:16,090 نه

75 00:08:16,090 --> 00:08:21,918 جزایر رودز و همش اینجاست بخاطر تو پروگ

76 00:08:51,001 --> 00:08:52,959 اونجا هست

77 00:08:52,959 --> 00:08:56,039 بهت گفتم ایمو

78 00:08:57,000 --> 00:08:59,866 اونجاست