سایت نرم‌افزار آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در مورد این صفحه

ساختار کلی این صفحه بر اساس مدل آبشاری بوده. زیر مجموعه های بخش "خصوصیات مورد نیاز" نیز بر اساس ساختار ذکر شده در استاندارد IEEE Std 830-1998 می باشد.

خصوصیات مورد نیاز

مقدمه

این سایت برای گروه کاربران نرم‌افزار آزاد طراحی خواهد شد و مخصوص به دانش کامپیوتر آزاد است. امکان ارتباط کاربران و اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری آزاد، آموزش آزاد دانش نرم‌افزار و پشتیبانی نرم‌افزاری از گروه‌های آزاد مشابه از قبیل فعالیت‌های این سایت است.

اهداف

توضیح برای کاربران: از طراحی این سایت ما چه هدفی داریم؟

 • آشنایی کاربران با مفهوم درست نرم‌افزار آزاد
 • آشنایی با انواع فعالیت‌های موثر برای نرم‌افزار آزاد در ایران
 • ارتباط موٍثر کاربران برای گسترش نرم‌افزار آزاد
 • فراهم کردن امکان آموزش آزاد دانش نرم‌افزار برای جامعه
 • پیاده‌سازی پروژه‌های آزاد
 • حمایت از فعالیت‌های همگام با نرم‌افزار آزاد در ایران
 • ایجاد پایگاه قابل اطمینان جامعه در مورد خدمات مرتبط با نرم‌افزار آزاد

وسعت

توضیح برای کاربران: فراگیری مخاطبان این سایت چقدر است؟

هدف گروه آشنایی هر چه بیشتر مردم با مفهوم نرم‌افزار آزاد و استفاده، حمایت و تولید نرم‌افزار آزاد است در نتیجه دامنه مخاطبان از افراد ناآشنا تا متخصص خواهد بود.

تعاریف

توضیح برای کاربران: اگر موردی احتیاج به تعریف دارد و عموم با آن آشنایی ندارند

نرم‌افزار آزاد

حقوق جامعه

بررسی اجمالی سیستم

توضیح برای کاربران: بررسی نمای کلی از سایت

توضیحات کلی

چشم انداز سایت

ایجاد گروهی برای تولید، آموزش ، گسترش دانش نرم‌افزار و ارائه خدمات نرم‌افزار آزد در ایران به صورت آزاد و اجتماعی

کارکردهای سایت

توضیح برای کاربران: قرار است چه کارکردی داشته باشد

فرهنگ‌سازی

آموزش

پشتیبانی

تولید

ارتباط کاربران

مشخصات کاربری

توضیح برای کاربران: برای کاربر چه امکاناتی سایت دارد

محدودیت ، مفروضات و وابستگیها

توضیح برای کاربران: چه محدودیت‌هایی برای سایت داریم یا می‌خواهیم اعمال شود

 • استفاده از آخرین تکنولوژی تولید شده در دانش کامپیوتر
 • آزاد بودن تمامی ابزار مورد استفاده
 • آزاد بودن تمامی دانش مورد استفاده اعم از تولید شده یا جمع‌آوری شده

الزامات خاص

 • محدودیت‌های قانونی

قابلیت ها

امکاناتی که سایت می‌خواهیم داشته باشد

پرفرمنس مورد نیاز

توضیح برای کاربران: از نظر سرعت چه نیاز هایی داریم؟ و تا چه حد سرعت پایین قابل قبول می باشد.

محدودیت های طراحی

توضیح برای کاربران: برای طراحی سایت چه محدودیت های خاصی اعمال شود بطور مثال فقط قابل نمایش با فایرفاکس و غیره بوده

امکانات کلیدی

توضیح برای کاربران: وجود چه امکاناتی برای سایت ضروری حساب میشود.

طراحی

پیاده سازی

موضع گیری و تست