سیستم کمک داوطلبانه آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

دونیشن چیست

امکانات

هر پروژه صفحه‌ی جداگانه دارد: هر پروژه‌ی فعال آزاد که از سیستم دونیشن استفاده می‌کند، برای خود یک صفحه‌ی مجزا دارد.

هر پروژه یک نقشه‌ی اولویت کمک داوطلبانه دارد

در هر صفحه قسمت‌های زیر وجود دارد:

افراد: افراد فعال در پروژه با سمت و فعالیت‌های انجام داده

هزینه‌های ثابت: هزینه‌های ثابت پروژه

اولویت تقسیم: امکان تعیین سهم هر یک از اعضای پروژه از مبلغ Donate شده و در عین حال امکان انتخاب گزینه‌ی «تقسیم بر اساس چارت اولویت گروه» در هنگام واریز مبلغ

گزینه‌ی واریز وجه: مبلغ مورد نظر فرد مشارکت کننده

نقشه‌ی اولویت کمک داوطلبانه گروه: طرحی که مبالغ اهدا شده به پروژه بر اساس آن به قسمت‌های مختلف اختصاص پیدا می‌کند

جستارهای وابسطه