فروش نرم‌افزار آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

بعد از ترجمه متن ترجمه شده برای <web-translators@gnu.org> ارسال می‌شود.

متن مقاله: http://www.gnu.org/philosophy/selling.html

این مقاله به فارسی ترجمه شده. مقالهٔ فروش نرم‌افزار آزاد به فارسی در سایت گنو موجود است. از طریق سایت گنو مقاله را مطالعه کنید.