پروژه شبکه ارتباطی ربات‌ها

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

تعریف

با گسترش بحث IOT نیاز به ارتباط ریات ها با یکدیگر در حال افزایش است. با توجه به بسترهای ارتباطی جدید مانند رایانش ابری که این امر را برای ما ساده تر کرده اند امکان راه اندازی این چنین امکاناتی نیز افزایش یافته است. به این دو دلیل تحقیق و بررسی روی موضوع مطرح شده به نظر جالب رسیده و خالی از فایده نمی باشد.