گروه‌های مروج دانش آزاد در سراسر دنیا

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این صفحه فهرستی از گروه‌ها و سازمان‌هایی قرار دارد که به صورت ضمنی یا به صراحت دانش آزاد را ترویج می‌کنند. هدف از ایجاد این صفحه آشنایی با فعالیت‌های انجام‌شده در زمینهٔ دانش آزاد در سراسر دنیا، بررسی آن‌ها و همچنین تمایز قائل شدن بین گروه‌های دانش آزاد و گروه‌های شبه‌آزاد است.

تعریف ترویج دانش آزاد

روش دانش آزاد

انتشار دانش به صورت آزاد

تعریف گروه‌های دانش آزاد

شکل‌گیری گروه‌های دانش آزاد

ایجاد جامعه حول محور دانش آزاد

تعریف گروه‌های شبه‌آزاد

چرا این گروه‌ها به صورت شبه‌آزاد عمل می‌کنند؟

خطر گروه‌های شبه‌آزاد

به اشتباه انداختن بیشتر افراد

سواستفاده از جامعه

گروه‌های دانش آزاد (داخل ایران)

گروه‌های بین‌المللی

در این قسمت گروه‌های داخل ایران معرفی می شوند که مشابه تعریف قسمت اول، هدف آن‌ها ترویج دانش آزاد برای تمام دنیاست.

بنیاد دانش آزاد

گروه‌های محلی

در این قسمت گروه‌های داخل ایران معرفی می‌شوند که مشابه تعریف قسمت اول، هدف آن‌ها رفع نیازهای محلی، با روش دانش آزاد است.

گروه‌های دانش آزاد (خارج از ایران)

گروه‌های بین‌المللی

در این قسمت گروه‌های خارج از ایران معرفی می شوند که مشابه تعریف قسمت اول، هدف آن‌ها ترویج دانش آزاد برای تمام دنیاست.

گروه‌های محلی

در این قسمت گروه‌های خارج از ایران ایران معرفی می‌شوند که مشابه تعریف قسمت اول، هدف آن‌ها رفع نیازهای محلی، با روش دانش آزاد است.

گروه‌های شبه‌آزاد

جستارهای وابسطه