جلسهٔ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

سیدمحمدمسعود صدرنژاد
فرد شرکت‌کننده
فرد شرکت‌کننده
فرد شرکت‌کننده
فرد شرکت‌کننده
فرد شرکت‌کننده
فرد شرکت‌کننده

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته