جلسهٔ ۵ اسفند ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
مبین شاطریان

موضوعات پیشنهادی:

سعید علیجانی
عباس معاذاللهی
یه‌انقلابی
سید محمدمسعود صدرنژاد

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جهت شرکت در جلسه، فایل‌های ارائه‌شده توسط مبین شاطریان را به عنوان مقدمهٔ بحث مرور کنید.

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نکاتی که در جلسه مطرح شد:

  • مستند کردن فرایند یادگیری
  • ساختن کامیونیتی از افراد
    • مرحلهٔ اول: ساختن کامیونیتی
    • مرحلهٔ دوم: اضافه شدن افراد به این کامیونیتی
  • مستند کردن برنامه‌ریزی آموزشی

سوال: هدف از ارزیابی در سیستم آموزشی چیست؟


نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته