فعالیت‌های آموزشی

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

فعالیت‌های آموزشی مانند تمام فعالیت‌‌های دانش آزاد بر اساس مشارکت‌های داوطلبانهٔ افراد می‌باشد، برای آشنایی بیشتر می‌توانید صفحهٔ مشارکت آموزشی در پروژه‌های دانش آزاد را مطالعه کنید.

به جهت هماهنگی در انجام فعالیت‌های آموزشی، می‌توان از صفحهٔ ترلو فعالیت‌های آموزشی استفاده کرد.

زمینه‌های آموزشی

پیش‌نیازها

برای هر دوره باید پیش‌نیازی که دانستنش لازم است و پیش‌نیازهایی که دانستنش بهتر است را مشخص کنیم

افراد داوطلب جدی برای شروع فعالیت آموزشی مشخص شوند

طراحی صفحه‌ی اختصاصی برای فعالیت‌های آموزشی