نیازها

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این صفحه فهرست نیازهای بنیاد دانش آزاد را مشاهده می‌کنید. این صفحه برای جمع‌آوری نیازهای افراد جامعه ایجاد شده‌است. اگر نیازی را در جامعهٔ دانش آزاد احساس می‌کنید می‌توانید در این صفحه ثبت کنید. این نیاز می‌تواند، نیاز به ایجاد، ترجمه یا توسعهٔ یک نرم‌افزار آزاد باشد، یا نوشتن مقاله‌ای در مورد خاص باشد، و یا نیازهای مالی و سخت‌افزاری باشد.

نیاز به نوشتن مقاله و مستندات مربوط به دانش آزاد

اگر احساس می‌کنید نیاز است در زمینه‌ای خاص راجع به دانش آزاد مقاله‌ای تدوین شود، این نیاز را در این قسمت مطرح کنید.

نیاز به تولید محصولات آزاد

  • ایجاد یک سایت استاتیک و زیبا برای صفحهٔ اول fsug.ir

نیازهای مالی

نیازهای سخت‌افزاری

  • نیاز به سالن جهت برگزاری رویداد روز آزادی نرم‌افزار (از تاریخ این رویداد گذشته است اما می‌توان موارد آماده برای این رویداد را در تاریخ دیگر، تحت عنوان دیگر به طور مثال روز مقابله با DRM و یا روز آزادی نرم‌افزار سال ۱۳۹۴ برگزار کرد).

نیاز گروه‌های زیرمجموعهٔ دانش آزاد

نیازهای گروه رباتیک آزاد

سایر موارد