جلسات برگزارشده:۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این صفحه فهرست جلسات برگزارشده در سال ۱۳۹۳ نوشته شده است.

جلسهٔ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸:۳۰ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: استفاده از سیستم آموزش گروهی در بنیاد دانش آزاد

جلسهٔ ۵ اسفند ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸:۳۰ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: پیاده‌سازی آموزشی گروهی با روش دانش آزاد

جلسهٔ ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸:۳۰ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: سیستم آموزشی دانش آزاد

جلسهٔ ۱۰ دی ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: بهبود فعالیت‌های بنیاد دانش آزاد و بررسی راه‌کارهایی برای آینده

جلسهٔ ۲۶ آذر ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: بهبود فعالیت‌های بنیاد دانش آزاد و بررسی راه‌کارهایی برای آینده

جلسهٔ ۵ آذر ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

این جلسه برگزار نشد

جلسهٔ ۲۸ آبان ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: تهیهٔ نقشهٔ راه جهت آماده کردن محتوایی کوتاه و آماده برای ارائه به افراد جدید

جلسهٔ ۲۱ آبان ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: بررسی فعالیت‌هایی که تا کنون انجام شده، بررسی فعالیت‌های پیش‌رو و ارائهٔ راهکار‌هایی برای بیشتر انسجام یافتن فعالیت‌های بنیاد دانش آزاد

جلسهٔ ۳۰ مهر ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

  • موضوع اول: چگونگی شروع و پیشبرد موفق یک پروژه نرم‌افزار آزاد با رویکرد زمانبندی در انجام کار.
  • موضوع دوم: تنظیم قراردادهای همکاری در پروژهای آزاد و چالش‌های آن.

جلسهٔ ۲۳ مهر ۱۳۹۳

ساعت: ۱۸ الی ۲۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: بررسی ارتباط و تاثیر آموزش مجازی بر دانش آزاد

جلسهٔ ۱۶ مهر ۱۳۹۳

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع اول: لزوم ارتباط دانش آزاد با رشته‌های علوم انسانی (به طور خاص جامعه‌شناسی) و نیاز افراد فعال در زمینهٔ جامعه‌شناسی به مهارت‌های افراد فعال در زمینهٔ نرم‌افزار آزاد

موضوع دوم: داشتن رسانه‌ای برای دانش آزاد و تفاوت رسانه در جوامع فعال (دانش آزاد) و منفعل

جلسهٔ ۹ مهر ۱۳۹۳

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: تهیهٔ محتوایی کوتاه و آماده برای ارائه به افراد جدید

جلسهٔ ۲۹ شهریور ۱۳۹۳

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: نوشتن محتوای سایت همایش روز آزادی نرم‌افزار

جلسهٔ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع یک: برای اشاعه و گسترش راحت تر اطلاعات دانش آزاد رادیو اینترنتی "podcast" راه بندازیم؟

موضوع دو: ادامهٔ مبحث جلسهٔ قبل

جلسهٔ ۲۰ شهریور ۱۳۹۳

ساعت ۶:۰۰ الی ۸:۰۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: آسیب‌شناسی روش فعلی بنیاد

جلسهٔ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: ادامهٔ مبحث آسیب‌شناسی فرهنگ دانش آزاد در ایران و پیاده‌سازی آن

جلسهٔ ۸ شهریور ۱۳۹۳

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: آشنایی افراد تازه‌وارد با دانش آزاد و پیگیری کارهای جشنواره روز آزادی نرم‌افزار

جلسهٔ ۴ شهریور ۱۳۹۳ - رباتیک آزاد، هوش مصنوعی آزاد

مکان: پارک فدک

موضوع:یافتن چگونگی روند پروژه‌های رباتیک آزاد و هوش مصنوعی آزاد

جلسهٔ ۱ شهریور ۱۳۹۳

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: ادامهٔ مبحث آسیب‌شناسی فرهنگ دانش آزاد در ایران و پیاده‌سازی آن (در این مورد پروژهٔ رباتیک آزاد بررسی شد)

جلسهٔ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - جلسهٔ رباتیک آزاد

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

مکان: خیابان خالد استانبولی (وزرا) - خیابان هفدهم- شرکت بهستان

موضوع ۱: آشنایی با پروژهٔ رباتیک آزاد و روش کار گروه‌ها
موضوع ۲: معرفی منابع آموزشی مورد نیاز
موضوع ۳: آشنایی با افراد و توانایی‌ها

جلسهٔ ۲۵ مرداد ۱۳۹۳

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع ۱: بحث و سوال و جواب در مورد روش کار بنیاد دانش آزاد و ادامهٔ بررسی متد چابک
موضوع ۲: جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار
موضوع ۳: آسیب شناسی فرهنگ دانش آزاد در ایران، مدل‌های فعلی بومی است یا تقلیدی؟

جلسهٔ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع ۱: بررسی لزوم برگزاری جلسات هفتگی
موضوع ۲: بررسی و مقایسهٔ اجمالی روش کار بنیاد دانش آزاد با متدهای علمی روز (متد مورد نظر = چابک)

جلسهٔ ۸ تیر ۱۳۹۳

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

موضوع: جلسهٔ حضوری برای هماهنگی برگزاری همایش روز آزادی نرم‌افزار

جلسهٔ ۷ تیر ۱۳۹۳

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

موضوع: جلسهٔ حضوری برای هماهنگی برگزاری همایش روز آزادی نرم‌افزار