کاربر:Saeed/جداسازی مقالات

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

با توجه به ثبت دامنهٔ جدید برای بنیاد دانش آزاد (LFKF.ORG) و مجزا شدن بنیاد دانش آزاد از گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد ایران (fsug)، لازم است که مقالات و صفحات مرتبط با دانش آزاد از مقالات مربوط به گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد جدا شوند. مقالات مرتبط با گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد (از جمله راهنماهای نرم‌افزارهای آزاد، مقالات فنی و ...) در ویکی مربوط به گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد باقی بماند و آن‌جا توسعه داده شوند. و سایر مقالات در ویکی بنیاد دانش آزاد باقی بمانند.

در این میان مقالات و صقحاتی هست که هم مرتبط بنیاد دانش آزاد است و هم مرتبط با گروه کاربران نرم‌افزار‌های آزاد. بهتر است که این مقالات در هر دو ویکی باقی بماند، اما توسعهٔ مقاله به صورت متمرکز در ویکی بنیاد دانش آزاد صورت بگیرد و اگر کسی در ویکی گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد به مقاله‌ای مطلبی اضافه کرد، مطلب تغییریافته به ویکی بنیاد دانش آزاد منتقل شود.

پروژه‌های زیرمجموعهٔ دانش آزاد همچنان در ویکی بنیاد دانش آزاد باقی می‌ماند و برای تمایز بین صفحات تخصصی و صفحات عمومی، با نیم‌اسپس (namespace) مشخص از سایر مقالات و صفحات کلی جدا می‌شوند.

جدا شدن صفحات بر اساس این تقسیم‌بندی صورت می‌گیرد، اگر به نظر شما این تقسیم‌بندی در مورد صفحه‌ای لازم است تغییر کند، دلایل خود را در آن مورد در صفحهٔ بحث مطرح کنید.


صفحاتی که تنها در گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد قرار می‌گیرند

صفحاتی که تنها در ویکی بنیاد دانش آزاد قرار می‌گیرند

صفحات مشترک در هر دو ویکی

̇̇*فهرست کامل فعالیت‌ها بر اساس فعالیت‌های گروه، موارد اضافی این صفحه حذف می‌شود.

 • لیست پستی - mailing list در ویکی بنیاد دانش آزاد اطلاعات مربوط به لیست پستی بنیاد و در ویکی گروه کاربران اطلاعات مربوط با لیست پستی گروه کاربران نوشته می‌شود. در صفحهٔ لیست پستی نکاتی دربارهٔ موارد کاربرد لیست پستی می‌نویسیم. همچنین برای جلوگیری از ارسال اسپم در لیست پستی جدید، موضوعاتی را که درست نیست به لیست پستی بنیاد دانش آزاد فرستاده شود، تبیین خواهیم کرد.
 • کد صفحهٔ جلسات هفتگی
 • سیستم مالی
 • لیست کارها در صفحهٔ هر ویکی لیست کارهای مربوط به آن ویکی نوشته شود. نکتهٔ دیگر این که بهتر است در این صفحه به جهت جلوگیری از فراموشی کارهای بلندمدت‌تر نوشته شود.
 • اعضا این صفحه نیز نیاز به بازبینی دارد.
 • ایده‌ها در هر ویکی ایده‌های مربوط به آن ویکی نوشته می‌شود.
 • نیازها
 • کد صفحهٔ اصلی پروژه‌ها

صفحات مربوط به پروژه‌های بنیاد دانش آزاد

این صفحات لازم است که با نیم‌اسپس (namespace) مشخص از سایر صفحات جدا شده و در صفحات قبلی تغییر مسیر قرار داد. این صفحات تنها در ویکی بنیاد دانش آزاد قرار می‌گیرند.

 • اساس‌نامه تیم رباتیک آزاد
 • الکترونیک و سخت‌افزار آزاد و تمامی زیرمجموعه‌های آن، به دلیل گسترده بودن پروژه، صفحات تنها در ویکی بنیاد دانش آزاد قرار می‌گیرند و در ویکی گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد تنها لینک صفحهٔ پروژه قرار می‌گیرد.
 • رباتیک آزاد و تمامی زیرمجموعه‌های آن، به دلیل گسترده بودن پروژه، صفحات تنها در ویکی بنیاد دانش آزاد قرار می‌گیرند و در ویکی گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد تنها لینک صفحهٔ پروژه قرار می‌گیرد.
 • سیستم نشر کتاب
 • هوش مصنوعی آزاد و تمامی زیرمجموعه‌های آن، به دلیل گسترده بودن پروژه، صفحات تنها در ویکی بنیاد دانش آزاد قرار می‌گیرند و در ویکی گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد تنها لینک صفحهٔ پروژه قرار می‌گیرد.
 • سایت جدید بعد از راه‌اندازی سایت جدید، نام این صفحه تغییر می‌کند و داخل آن، کارهای انجام شده را می‌نویسیم. (میزبان‌های سایت، دامنه، طراحی سایت)
 • هنرکده

صفحات مربوط به پروژه‌های گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد

صفحاتی که ماهیت آن‌ها کاملن نرم‌افزاری است و تنها افراد نرم‌افزاری بنیاد می‌توانند در آن‌ها مشارکت کنند در ویکی گروه کاربران قرار می‌گیرد و از ویکی بنیاد حذف می‌شود. این حذف شدن به این معنا نیست که بنیاد دانش آزاد دیگر با این پروژه‌ها کاری ندارد، بلکه تنها توسط افراد نرم‌افزاری بنیاد انجام خواهند شد. گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد به عنوان یکی از کارگروه‌های بنیاد دانش آزاد تحت حمایت بنیاد می‌باشد.

صفحات مربوط به پروژه‌ها مشترک در هر دو ویکی

این صفحات لازم است که با نیم‌اسپس (namespace) مشخص از سایر صفحات جدا شده و در صفحات قبلی تغییر مسیر قرار داد. در این صفحات تنها مستندات مربوط به پروژه‌ها و راهنماها ثبت می‌شود. سایر موارد از طریق ابزارهای دیگر انجام می‌شود. این پروژه‌ها به صورت مشترک توسط افراد بنیاد دانش آزاد و گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد جهت استفادهٔ هر دو گروه انجام می‌شود.

صفحات نامشخص

در این قسمت فهرست صفحاتی است که مشخص نیست مربوط به کدام ویکی هستند.

 • دانش آزاد و دولت‌ها در حال حاضر دولت‌ها تنها با نرم‌افزار آزاد ارتباط دارند، و اگر بخواهیم رابطهٔ دولت‌ها را با دانش آزاد مقایسه کنیم، تنها نتیجه‌ای که به دست می‌آوریم، نتایج مربوط به نرم‌افزار آزاد است. در حالی که دانش آزاد مفهوم کلی‌تر و فراتر از نرم‌افزار آزاد می‌باشد. این مقایسه باعث می‌شود که دانش آزاد زیر سایهٔ نرم‌افزار آزاد قرار بگیرد. یک راه این است که این صفحه تغییر نام به نرم‌افزار آزاد و دولت‌ها بدهد، و در ویکی گروه کاربران باقی بماند و از ویکی بنیاد حذف شود. با این حال با توجه به نقص این صفحه، نمی‌توان در مورد آن نطر قطعی داد.